Darbuotojui

Individualus darbo grafikas

Darbuotojas ir darbdavys gali susitarti dėl individualus darbo laiko režimo, nustatant asmeninį darbo grafiką konkrečiam darbuotojui. Tokius grafikus darbdavys gali nustatyti vienam ar keliems darbuotojams (darbuotojų grupei) arba visiems darbuotojams darbovietėje.

Nustatant individualų darbo grafiką, svarbu užtikrinti, kad darbo laiko norma* būtų įvykdyta per darbo dieną (pamainą), savaitę, mėnesį ar kitą apskaitinį laikotarpį, kuris negali viršyti trijų paeiliui einančių mėnesių.

Pavyzdys. Darbuotojui nustatoma 4 dienų darbo savaitė nuo antradienio iki penktadienio po 10 val. per dieną.

Individualus darbo grafikas skiriasi nuo lankstaus darbo grafiko tuo, kad, nustačius individualų darbo grafiką, dirbama pagal fiksuotą grafike numatytą laiką. Tuo tarpu lankstaus darbo grafiko atveju, darbuotojui suteikiama teisė nefiksuotą darbo dienos (pamainos) pradžią ir (arba) pabaigą keisti savo nuožiūra.

Jei darbuotojo prašymas dirbti individualiu darbo laiko režimu grindžiamas siekiu derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus, darbdavys gali atsisakyti tenkinti darbuotojo prašymą tik dėl svarbių, objektyvių priežasčių.

*Darbuotojo darbo laiko norma yra 40 valandų per savaitę, nebent darbo teisės normos darbuotojui nustato sutrumpintą darbo laiko normą arba šalys susitaria dėl ne viso darbo laiko.

Šaltinis:
Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, 113 straipsniai.