Interneto svetainės

www.lygybesplanai.lt Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos administruojama svetainė, kurioje rasite visą informaciją apie tai, kaip pažingsniui įdiegti lygių galimybių politiką darbovietėje.

www.kasmanpriklauso.lt  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainė apie socialines naudas ir galimybes auginant vaikus, globojant vaikus, sergant, slaugant sergančius šeimos narius ir turinčius negalią ir pan.

Knygos

The Fix: Overcome the Invisible Barriers That Are Holding Women Back at Work ”, Michelle P. King . Knyga apie barjerus darbe, kurie trukdo moterims kilti karjeros laiptais, bei kaip juos įveikti. Knygos autorė pateikia konkrečius žingsnius, kurių organizacijų vadovai turėtų imtis, kad visi darbuotojai, nepriklausomai nuo savo lyties, galėtų išnaudoti visą savo potencialą, tobulėti bei įnešti savo indėlį į organizacijos sėkmę. Knyga naudinga ir tiems, kurie neužima vadovaujančių pareigų, bet norėtų prisidėti prie draugiškos darbo aplinkos kūrimo ir tvarumo.

Work-Life Balance”, Harvard Business Review. Knyga apie ribų tarp asmeninio gyvenimo ir darbo derinimą nustatymą. Joje aptariamos daugybė su derinimo iššūkiais susijusių temų.

“Workparent. Thrive in Your Career While Raising Happy Children”, Daisy Dowling. Knyga apie praktinius patarimus, kurie padeda derinti darbą ir šeimą visuose gyvenimo etapuose.

Tinklalaidės

The Fix with Michelle King“ (anglų kalba)

Tyrimai

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tyrimai

Šeimos, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo iššūkiai mamoms, 2021.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, su kokiomis kliūtimis ir iššūkiais susiduria moterys, derindamos vaiko priežiūrą, darbą ir asmeninį gyvenimą bei kas padeda arba galėtų padėti skirtingas sritis gyvenime suderinti geriau. Pagrindinės tyrimo metu nagrinėtos temos:

  • Motinystės ir karjeros planavimas
  • Darbų ir atsakomybių pasiskirstymas tarp partnerių auginant vaikus
  • Lūkesčiai, susiję su buvimu mama
  • Vaikų auginimo ir darbo derinimo iššūkiai
  • Kaltės jausmas dėl motinystės ir profesinių iššūkių nesuderinimo
  • Įtampą dėl motinystės ir profesinių įsipareigojimų derinimo galintys sušvelninti arba eliminuoti veiksniai bei pagalbos būdai

Darbo ir šeimos derinimo sąlygų gerinimas. Rekomendacijos politikos formuotojams, 2021.

Leidinyje pateikiamos rekomendacijos kaip pagerinti asmeninio gyvenimo ir darbo derinimą Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos teisės aktų asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo klausimais apžvalga,  2021.

Tyrimo tikslas: apžvelgti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo galimybes bei jų suderinamumą su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros nuostatomis . Tyrimo metu buvo analizuojamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Civilinio kodekso, Darbo kodekso, Valstybės tarnybos, Vidaus tarnybos statuto, Valstybinio socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Socialinės paramos įstatymų nuostatos.

Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie asmeninio gyvenimo ir darbo derinimą , 2020.

Nacionalinė reprezentatyvi visuomenės apklausa apie Lietuvos gyventojų patirtis, susijusias su darbo ir asmeninio gyvenimo derinimu, vaikų auginimu, vaiko priežiūros ir kitais šeimos įsipareigojimais.

„Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie lyčių stereotipus ir smurtą“, 2018-2019.

Šioje nacionalinėje apklausoje domimasi Lietuvos piliečių nuomone tokiomis temomis, kaip lyčių lygybė, vyriškumas, smurtas artimoje aplinkoje bei vyrų ir moterų santykiai. Pastarojoje prisiliečiama ir prie darbo ir šeimos, asmeninio gyvenimo derinimo aspekto.

„Šeimos ir darbo derinimo pasirinkimas viešajame ir privačiame sektoriuose“, 2018.

Tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar viešajame ir privačiame sektoriuose Lietuvoje egzistuoja darbo ir šeimos derinimo poreikis jau pirmaisiais vaiko auginimo metais bei kokios priemonės darbuotojus paskatintų grįžti į darbą po vaiko priežiūros atostogų.

Lygių galimybių plėtros centro tyrimai

Darbdavių interviu įžvalgos apie šeimos ir darbo derinimą, 2021.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, koks yra darbdavių požiūris į šeimos ir darbo derinimą (ŠDD) ir  identifikuoti, kokios įstatymų nuostatos ir kaip jos skatina arba trukdo darbdaviams įgyvendinti šeimos ir darbo derinimo priemones, kokios paskatos ir kliūtys darbo kultūroje daro poveikį ŠDD priemonių įgyvendinimui ir kaip socialiniai, emociniai ir kultūriniai veiksniai sąlygoja šeimai palankios darbo aplinkos kūrimą.

Šiuolaikiniai vyrai ir lyčių lygybė: paskatos ir kliūtys vyrams įsitraukti į vaiko priežiūrą , 2020.

Tyrimu siekiama identifikuoti, kokie veiksniai instituciniame, organizaciniame ir individualiame lygmenyje skatina arba trukdo vyrams pasinaudoti įstatymais suteiktomis galimybėmis įsitraukti į aktyvios tėvystės praktiką ir šeimos bei darbo derinimą.

Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) tyrimai

„Eligibility for parental leave in EU Member States“, 2020.

Šiame tyrime apžvelgiamos Europos Sąjungos valstybėse narėse taikomos vaiko priežiūros atostogų politikos bei identifikuojamos moterų ir vyrų grupės, kurios atsiduria mažiau palankioje padėtyje pasinaudoti šia šeimos ir darbo derinimo forma.

„Women and the economy: care responsibilities and insecure jobs limit women’s empowerment“, 2020.

Trumpa apžvalga apie tai, kokią įtaką neapmokamas moterų darbas šeimoje daro atlyginimų atotrūkiui ir apskritai ekonomikai.

„Gender Equality Index 2019: Work-life balance“, 2019.

2019 m. lyčių lygybės indekso dėmesio centre – darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo situacija Europos Sąjungoje. Jame plačiai aprašomas ir lyginamas šeimos narių priežiūros, namų ruošos darbų pasiskirstymas tarp moterų ir vyrų.

„2019 m. Lyčių lygybės indeksas: Lietuva“, 2019.

Lietuvos 2019 m. lyčių lygybės indekse pristatoma darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, remiantis nacionaliniais rodikliais tokiose srityse, kaip vaiko priežiūros atostogų politika, vyresnio amžiaus ir negalią turinčių asmenų priežiūra, lanksčios darbo sąlygos ir pan.

„Tackling the gender pay gap: not without a better work-life balance“, 2019.

Šioje apžvalgoje aptariamas darbo užmokesčio atotrūkis tarp vyrų ir moterų Europos Sąjungoje bei tai, kaip jis siejasi su darbo ir šeimos bei asmeninio gyvenimo derinimu.

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) tyrimai

„Living, working and COVID-19“, 2020.

Šiame tyrime analizuojama, kaip dėl COVID-19 protrūkio ženkliai išaugęs darbas per nuotolį veikia darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą bei darbo kokybę Europos Sąjungoje.

„Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements“, 2020.

Publikacijoje aprašoma nuotolinio darbo įtaka darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, pristatomos Europos Sąjungoje taikomos teisinės priemonės, kuriomis vadovaujamasi dirbant iš namų bei siekiant užtikrinti taip dirbančių darbuotojų teises.

„Out-of-school care: Provision and public policy“, 2020.

Tyrime apžvelgiama Europos Sąjungoje, Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje vaikams siūloma užklasinė veikla, jos kokybė, įsitraukimas bei įvairūs susiję barjerai. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip užklasinė veikla galėtų būti geriau derinama su tėvų darbo ir šeimos, asmeninio gyvenimo pusiausvyra.

„Gender equality at work“, 2020.

Šia studija siekiama suteikti daugiau konteksto apie darbo ir lyčių lygybės ryšį Europos Sąjungoje: joje įdėmiau žvelgiama į vyrų ir moterų darbo sąlygas, atkreipiamas dėmesys į įvairius atotrūkius, tarp jų – ir darbo bei asmeninio gyvenimo derinimo srityje.

 „Rest breaks from work: Overview of regulations, research and practice“, 2019.

Šioje studijoje apžvelgiama, kokias teisines priemones pasitelkia Europos Sąjungos narės, siekdamos užtikrinti darbuotojų teisę ilsėtis bei turėti tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, tiriamas ryšys tarp pertraukų nuo darbo, sveikatos ir darbo našumo.

„Parental and paternity leave – Uptake by fathers“, 2019.

Čia pristatomos įvairios Europos Sąjungoje taikomos  tėvystės atostogų politikos bei lyginami įvairūs jų aspektai, pavyzdžiui: trukmė, privalumai, prieinamumas, tokia teise besinaudojančių tėvų skaičiai.

„Burnout in the workplace: A review of data and policy responses in the EU“, 2018.

Tai tyrimas apie Europos Sąjungos piliečių patiriamą išsekimą („perdegimą“) darbovietėje. Jame analizuojami šį reiškinį lemiantys veiksniai bei pasekmės, pateikiamos valstybių narių nacionalinės strategijos ir politikos, kuriomis vykdoma tokio išsekimo prevencija.

„Striking a balance: Reconciling work and life in the EU“, 2018.

Šios studijos tikslas – įdėmiau pažvelgti į tai, kaip Europos Sąjungos piliečiai palaiko darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, su kokiais sunkumais susiduria bei kam ir kokius prioritetus jie teikia.

Eurobarometro tyrimai

„Work-life balance“, 2018.

Čia pateikiami tarptautinės Flash Eurobarometer apklausos rezultatai, kuriuose atsispindi Europos piliečių nuomonė apie skirtingas darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemones. Apklausoje domimasi apie pasitenkinimą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, ją užtikrinančių priemonių prieinamumu, jų naudojimosi priežastimis ir pan.

„Gender Equality 2017“, 2017.

Tai tarptautinės Flash Eurobarometer apklausos apie lyčių lygybę rezultatai ir išvados, kuriose labiausiai akcentuojama Europos piliečių nuomonė apie lyčių lygybę politikoje bei darbe. Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros tema paliečiama skyreliuose „Perceptions of general gender stereotypes“ ir „Perception of the share of housework and caring activities“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tyrimai

„Moterų ir vyrų padėties skirtumai Lietuvoje: Tyrimo ataskaita“, 2017.

Šio nacionalinio tyrimo tikslas – išnagrinėti moterų ir vyrų padėtį Lietuvoje bei nustatyti ryškiausius skirtumus. Jame aptariamos ir lyčių lygybės darbe, darbo ir šeimos derinimo temos, Lietuvos gyventojų galimybės savirealizuotis, pailsėti ir rūpintis sveikata.

Teisinis reglamentavimas

Nuorodos į įstatymus, teisės aktus ir kitus darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemones reglamentuojančius dokumentus:

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas