Darbdaviui

Kaip įvertinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą organizacijoje?

Siekiant visapusiškai įvertinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą organizacijoje, rekomenduojama imtis šių veiksmų:

1. Įvertinimas kontroliniu sąrašu

Norint sužinoti, kokias priemones organizacija taiko, siekdama užtikrinti darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą, rekomenduojama pasinaudoti kontroliniu sąrašu, kuriuo galima įvertinti esamas priemones ir jų kiekį. Įvertinimo metu reiktų atsižvelgti į tai, ar visos valstybės garantuojamos priemonės yra pasiekiamos darbuotojams, taip pat – ar organizacijoje prieinamos kitos, darbdavio iniciatyva siūlomos priemonės. Įvertinimą gali atlikti tiek išorinis ekspertas, tiek darbdavio paskirtas organizacijos darbuotojas. Situaciją rekomenduojame įvertinti kartu naudojantis ir priemonių aprašu (hyperlink, kol kas neįkelta prie įrankių), kuriame išdėstytas galimas priemonių turinys.

2. Situacijos analizė duomenų pagrindu

Siekiant įsigilinti į tai, kiek esamos darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonės yra faktiškai prieinamos darbuotojams, rekomenduojama surinkti administracinius nuasmenintus duomenis apie priemonėmis pasinaudojusius darbuotojus.

Kadangi pasinaudojimas tam tikromis priemonėmis gali būti netolygus (viena darbuotojų grupė galbūt naudojasi konkrečia priemone dažniau nei kitos), svarbu identifikuoti, dėl kokių priežasčių tie netolygumai susidaro. Todėl administracinius duomenis svarbu rinkti pjūviais – lyties, amžiaus, šeimos sudėties, darbo pobūdžio, darbo laiko trukmės ir pan.

Pavyzdys:

Rodiklis Lytis Amžius Šeimos sudėtis Darbo pobūdis Darbo laiko trukmė
Moterys Vyrai Iki 35 m. 35-45 m. 46+ m. Turi vaikų 0-6 m. Turi vaikų 7-12 m. Turi vaikų 13-18 m. Be vaikų Klientų aptarnavimas Visa kita Dirba visą darbo laiką Dirba ne visą darbo laiką
Asmenys, per metus pasinaudoję mamadieniais / tėvadieniais
…..

Surinkus administracinius duomenis, reikia identifikuoti visus galimus netolygumus ir įvertinti, kaip plačiai valstybės garantuojamos ir darbdavio inicijuotos priemonės yra prieinamos darbuotojams.

3. Situacijos analizė apklausos pagrindu

Administracinių duomenų analizę gali papildyti darbuotojų apklausa, kuri padeda pamatuoti organizacijos kultūrą ir normas darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo klausimais. Būtent nepalanki organizacijos kultūra ir kolektyvo nuostatos gali tapti kliūtimis naudotis darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonėmis. Šio lygmens administracinių duomenų analizė pamatuoti negali, todėl darbuotojų apklausa yra vertingas papildomas įrankis situacijai įvertinti.

Apklausoje rekomenduojama užduoti klausimus, kurie padėtų atskleisti darbuotojų požiūrį, nuostatas, vertinimą darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo klausimais, padėtų atskleisti jų derinimo patirtį organizacijoje, derinimo poreikius ir pan.

Jei po duomenų analizės ir apklausos vis dar liko „pilkųjų zonų“ ir neatsakytų klausimų, rekomenduojama suorganizuoti fokus grupę – teminę diskusiją su 8-10 darbuotojų tam tikrais pasirinktais aspektais, kurie padės geriau suprasti gilumines situacijos priežastis. Tam, kad fokus grupės rezultatas būtų efektyvus ir objektyvus, ją turėtų vesti išorinis ekspertas.

4. Tolimesni žingsniai

Atlikus situacijos vertinimą ir identifikavus egzistuojančias kliūtis ar problemas, rekomenduojama sukurti ir priimti veiksmų planą, numatant plano stebėsenos ir poveikio vertinimo procesus. Dėl viso šio proceso kviečiame konsultuotis su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertais.